Jaarstukken 2018

Voor u liggen de Jaarstukken 2018.
Onder ‘Algemeen’ worden de ontwikkelingen en behaalde resultaten in het boekjaar 2018 gepresenteerd.  
In het 'Jaarverslag’ is het financieel totaalbeeld weergegeven inclusief de financiële kengetallen. Daarnaast worden de verdere ontwikkelingen in het financieel perspectief, het weerstandsvermogen & risico’s en de verantwoording van de programma’s nader toegelicht. Vervolgens is een uitwerking van de paragrafen weergegeven en worden de investeringen & subsidies, waarin de besluiten van de gemeenteraad over de investeringen gepresenteerd.
Bij de ‘Jaarrekening’ is de balans, het overzicht van baten & lasten en de daarbij behorende toelichting weergegeven. Tot slot zijn in de ‘Bijlagen’ enkele overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op financiële begrippen.